Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Salonu kosmetycznego EpiCentrum z siedzibą w Olsztynie

 

 1. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej EpiCentrum stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej
 2. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu Nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000), zwanej dalej Ustawą
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez EpiCentrum jako Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi usługami kosmetyczno – dermatologicznymi
 4. EpiCentrum dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed
  ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez EpiCentrum dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w
  związku ze świadczonymi usługami kosmetyczno-dermatologicznymi.
 6. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami jest podstawą do odstąpienia od wykonywania tych usług przez EpiCentrum
 7. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez EpiCentrum jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania.
 8. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy EpiCentrum wykonujący usługi.
 9. W niezbędnym zakresie dane osobowe w związku z realizacją usług mogą być przekazane zleceniobiorcom świadczącym na rzecz EpiCentrum w
  szczególności usługi kosmetyczne z którymi EpiCentrum współpracuje.
 10. Dane osobowe uzyskane przez EpiCentrum w związku ze świadczonymi usługami są przechowywane przez okres 10 lat.
 11. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług nie są przekazywane innym podmiotom oraz państwom a także nie są profilowane w sieci.
 12. EpiCentrum jako administrator, danych nie przekazuje uzyskanych danych oraz nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
 13. EpiCentrum, jako mikroprzedsiębiorca nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.
 14. EpiCentrum prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg
 16. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w siedzibie EpiCentrum w Olsztynie lub listownie na adres: ul. Partyzantów 79 C w Olsztynie albo
  elektronicznie na adres: kontakt@epi-centrum.pl
 17. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, EpiCentrum jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.
 18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od EpiCentrum jako administratora jej danymi osobowymi do:
  – dostępu do swoich danych
  – zmiany swoich danych
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  – przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
  – niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, EpiCentrum ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo
  do zapomnienia).
  – złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
  – złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.
 19. EpiCentrum, nie informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.
 20. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy.
 21. Niniejsza polityka prywatności EpiCentrum obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.

Zapraszamy również do naszej filii w Gdańsku

Muzyka: bank muzyki Front Music www.front-music.pl

© 2007-2019 Epi Centrum Olsztyn